ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 1. Onze verkopen en leveringen, en om het even welke andere door ons geleverde prestaties, zijn aan de hiernavolgende voorwaarden onderworpen met uitdrukkelijke uitsluiting van de eventuele aankoopvoorwaarden van de koper (de BV HYDRAUPUNT heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen in geval van geldige/objectieve redenen):
 2. Door de ondertekening van de bestelling/offerte / de aanvaarding van de levering aanvaardt de klant-opdrachtgever de toepassing van onze algemene voorwaarden, zelfs al vermelden de voorwaarden van de klant-opdrachtgever het tegenovergestelde of voorzien zij afwijkende bedingen. Geen enkele afwijking van deze algemene voorwaarden kan worden toegestaan, tenzij deze afwijking uitdrukkelijk voorzien is in onze bijzondere voorwaarden. Het feit dat de klant-opdrachtgever de taal van de algemene voorwaarden niet machtig zou zijn, ontslaat hem niet van de toepassing ervan. Op uitdrukkelijk en schriftelijk verzoek kan de klant-opdrachtgever een gebeurlijke vertaling bekomen.
 3. Alle prijsoffertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis. Elke opdracht dient door de klant-opdrachtgever schriftelijk bevestigd te worden. Indien een offerte van de BV HYDRAUPUNT niet binnen de 30  dagen voor akkoord ondertekend terug werd overgemaakt aan de BV HYDRAUPUNT, zal de BV HYDRAUPUNT het recht hebben de opdracht als niet verleend te beschouwen (behoudens andersluidend beding).
 4. De in de offerte/bestelbon opgegeven levertermijnen zijn enkel bij benadering en bij wijze van inlichting vastgesteld, en derhalve geenszins als een uiterste termijn te beschouwen. Zodoende zullen eventuele laattijdige leveringen nooit aanleiding kunnen geven tot contractbreuk lastens de BV HYDRAUPUNT, noch tot het vorderen jegens de BV HYDRAUPUNT van een schadevergoeding voor laattijdige levering, noch tot het vergoeden van eender welke schade die de klant-opdrachtgever mocht hebben geleden (behoudens wanneer de klant-opdrachtgever een consument betreft: in dat geval zijn artikelen 8, 9, 22 en 25  van deze voorwaarden van toepassing : wederkerigheid).
 5. De goederen worden verstuurd, of reizen op risico van de koper, zelfs in geval van vrachtvrije levering, of als de onkostenverzekering en vracht in de prijs begrepen zijn.
 6. Alle gevallen van overmacht welke de uitvoeringstermijnen zouden mogen verhinderen  of vertragen, ontslaan de BV HYDRAUPUNT van iedere verantwoordelijkheid inzake tijdige leveringen of bij het ontbreken van levering. In geen geval is in geval van overmacht schadevergoeding verschuldigd door de BV HYDRAUPUNT. In het geval de klant-opdrachtgever een consument betreft, heeft deze – in geval van overmacht - de mogelijkheid om de ontbinding van de overeenkomst te vorderen.
  Overmacht heeft betrekking op alle omstandigheden die niet te wijten zijn aan een fout in hoofde van de BV HYDRAUPUNT, en die de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken, bemoeilijken of vertragen. Elk geval van overmacht of toeval bevrijdt de BV HYDRAUPUNT van rechtswege van om het even welke verbintenis, zonder aanspraak op schadevergoeding, ook in het geval deze situatie zich pas zou voordoen nadat de leverings-/uitvoeringstermijn al was verstreken. In het geval dat de BV HYDRAUPUNT afhankelijk is van leveringen van derden zijn voormelde bepalingen eveneens toepasbaar in geval van overmacht of toeval in hoofde van de leverancier van de BV HYDRAUPUNT waardoor de leveringen vertraging zouden oplopen. 
  Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van de BV HYDRAUPUNT onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen ten opzichte van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van de verplichtingen in alle redelijkheid niet kan worden verlangd van de BV HYDRAUPUNT, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst was te voorzien. Onder overmacht zal in ieder geval ook worden verstaan (niet-limitatieve opsomming): oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, onlusten, uitzonderlijke klimatologische toestanden zoals sneeuw, zware hagel; overstroming, stormschade, stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, in- en uitvoerverboden, optreden van werknemersorganisaties, waardoor uitvoering van een opdracht onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, algemene of gedeeltelijke werkonderbrekingen, lock-outs, ongevallen, alle moeilijkheden die de BV HYDRAUPUNT ondervindt in de bevoorrading, aanlevering en de fabricage van zijn producten, evenals alle transportmoeilijkheden, verkeersopstoppingen, mechanische defecten, epidemieën, quarantaine, staat van beleg, onverwacht verlies van de exploitatievergunning en/of BENOR keurmerk, enz., niet-levering van producten aan de verkoper door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst van de producten, welke de normale bedrijfsvoering storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken.
  De hierboven vermelde opsomming is louter limitatief.
  Het ontoerekenbaar en onvermijdbaar karakter van voormelde omstandigheden wordt steeds geacht verworven te zijn.
 7. Gedeeltelijke uitvoering van een bestelling door de BV HYDRAUPUNT ontheft de klant-opdrachtgever geenszins van zijn betalingsverplichtingen en kan geen schadeloosstelling voor gevolg hebben.
 8. De aanvaarding/goedkeuring van onze producten is gedaan, of wordt verondersteld gedaan te zijn, op het ogenblik en de plaats van de levering ervan.   Om geldig te zijn moet elke klacht gebeuren op het ogenblik van de levering. Het ondertekenen van het ontvangstbewijs door de koper of zijn aangestelde wordt aanzien als de aanvaarding van de goederen en houdt de uitdrukkelijke verzaking in van alle klachten.
 9. ledere gebeurlijke klacht omtrent facturen, rekeninguittreksels dient om geldig te zijn binnen de acht dagen na ontvangst dezer, schriftelijk geformuleerd te worden en op de burelen van de verkoopster toe te komen. Na deze termijn kunnen geen klachten meer in overweging genomen worden. Ingeval niet voldaan wordt aan deze voorwaarden zal de hoeveelheid geleverde materialen/producten, gefactureerd worden en is er automatisch algeheel en definitief akkoord vanwege de klant.
 10. Onze facturen zijn, behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk door ons bevestigd andersluidend beding, contant betaalbaar zonder korting op de zetel van de vennootschap.
 11. Het stilzwijgend aanvaarden van de factuur geldt tevens als aanvaarding van onze algemene voorwaarden.
 12. Eigendomsvoorbehoud: De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de prijs. Alle risico’s zijn ten laste van de klant-opdrachtgever. De betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding van mogelijke verliezen bij wederverkoop. Zolang de factuur niet is betaald, is de koper niet gerechtigd om de goederen weder te verkopen of te verwerken noch aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin aan derden toe te dienen. In geval van inbreuk op dit artikel zal een forfaitaire schadevergoeding van 15 % van de verkoopprijs verschuldigd zijn door de koper. Worden de goederen toch verkocht of vervreemd, dan komt het recht op de daaruit resulterende verkoopprijs in de plaats van de geleverde goederen.
 13. De betaling moet geschieden uiterlijk op de vervaldag van de factuur, zonder compensatie en zonder aftrek van kosten. Bij niet-betaling of onvolledige betaling van de factuur op de vervaldatum, zal automatisch en zonder ingebrekestelling, een nalatigheidsintrest verschuldigd zijn van 1% per maand op het factuurbedrag of op het saldo.
  Bij niet of onvolledige betaling van de factuurbedragen op de vervaldag zal door de koper / debiteurvan rechtswege en derhalve zonder voorafgaande ingebrekestelling tevens een forfaitaire conventionele schadevergoeding van 15 % op het factuurbedrag of op het saldo verschuldigd zijn met een minimum van 100 EUR (dit bovenop de hoofdsom en de conventionele intresten), onverminderd het recht van de BV HYDRAUPUNT om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.
  Dit beding is – in het geval de klant-opdrachtgever een consument betreft - wederkerig en geldt derhalve ook tegenover de BV HYDRAUPUNT.
 14. In geval van niet-betaling op de vervaldag van een factuur, of het restant van een factuur, zal iedere verschuldigde som, zelfs de niet-vervallen facturen,  onmiddellijk opeisbaar zijn in haar geheel.
 15. De aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie, de staking van betaling – zelfs niet officieel vastgesteld – of elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de klant, heeft tot gevolg dat de facturen onmiddellijk opeisbaar zijn.
 16. In het geval van een laattijdige betaling/enige andere contractuele wanprestatie van de klant, behouden wij ons het recht voor om ofwel de uitvoering van alle lopende bestellingen te schorsen, ofwel om de overeenkomst van rechtswege te ontbinden voor het geheel of het nog uit te voeren gedeelte, met behoud aan de verkoopster van de tot dan toe gestorte sommen onder voorbehoud van alle andere gebeurlijke schadevergoeding.  De klant-opdrachtgever zal schriftelijk in kennis worden gesteld van de door ons gemaakte keuze. Dit beding is – in het geval de klant-opdrachtgever een consument betreft - wederkerig en geldt derhalve ook tegenover de BV HYDRAUPUNT.
 17. ledere weigering van de koper om de verkochte goederen in ontvangst te nemen brengt de verbreking van de overeenkomst, ten nadele van de koper, meer de betaling van een schadevergoeding aan de verkoopster, schadevergoeding welke forfaitair wordt berekend aan een derde van de contante verkoopprijs.
 18. De klant - opdrachtgever aanvaardt dat de documenten en correspondentie uitgaande van de BV HYDRAUPUNT worden opgesteld en gevoerd in de Nederlandse taal, die in geval van betwistingen en interpretatie voorrang krijgt. Het eventueel gebruik van een andere taal kan enkel gebeuren ten titel van inlichting.
 19. De rechtbanken van de plaats van de zetel van de verkoper zijn te allen tijde en uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van gebeurlijke betwistingen, zijnde de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde, onverminderd de mogelijkheid voor de verkoper om daarvan of te wijken en om overeenkomstig art 624 Ger. W. de koper te dagvaarden ten overstaan van de rechtbank van diens woonplaats of diens zetel.
  Het Belgisch recht is te allen tijde van toepassing, zonder dat de medecontractant beroep kan doen op andere jurisdictie, zelfs door middel van een incidentiële vordering, vordering in tussenkomst of vrijwaring of vonnisverklaring. De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de bepalingen vervat in het Weense Koopverdrag van 11 april 1980 inzake internationale koop niet van toepassing zijn op hun huidige en toekomstige relaties.